top of page

Ascendant Internatio Group

Public·18 members

Activation Code Arkaos Grandvj 122 Full [HOT] Versionrar


Sebagai agensi yang bertanggungjawab dalam memacu pembaharuan perkhidmatan awam, MAMPU tidak berdiam diri dalam menangani cabaran dan keperluan semasa. MAMPU telah mengambil langkah proaktif untuk menjalankan penyelidikan dan analisis ke atas isu-isu yang berkaitan dengan prestasi kerja perkhidmatan awam. Berdasarkan hasil penyelidikan tersebut, MAMPU telah memperkenalkan pelbagai program pembaharuan yang bersesuaian dengan arus perubahan dan perkembangan teknologi. Antara program pembaharuan yang telah dilaksanakan oleh MAMPU ialah myPortfolio, myGOS, myHRMIS, mySMS, dan sebagainya. Program-program ini bertujuan untuk meningkatkan kecekapan, keberkesanan, ketelusan, dan akauntabiliti perkhidmatan awam.


Pada bulan Julai 2018, MAMPU telah mengeluarkan satu pekeliling baru yang berkaitan dengan program pembaharuan perkhidmatan awam iaitu Pekeliling Kemajuan Perkhidmatan Awam (PKPA) Bil. 4 Tahun 2018 myPortfolio: Panduan Kerja Sektor Awam. Pekeliling ini bertujuan untuk menggantikan PKPA Bil. 8 Tahun 1991 Panduan Mengenai Manual Prosedur Kerja dan Fail Meja yang telah lapuk dan tidak relevan dengan keadaan semasa. Pekeliling ini menggariskan bahawa setiap jabatan atau agensi perlu menyediakan panduan kerja sektor awam yang mengandungi maklumat tentang visi, misi, objektif, fungsi, organisasi, proses kerja, piawaian kualiti, dan petunjuk prestasi bagi setiap unit kerja. Panduan kerja sektor awam ini hendaklah disediakan dalam bentuk digital dan boleh diakses secara dalam talian melalui platform myPortfolio yang dikendalikan oleh MAMPU.


Activation Code Arkaos Grandvj 122 Full VersionrarmyPortfolio adalah satu platform dalam talian yang membolehkan jabatan atau agensi perkhidmatan awam untuk menyimpan, mengurus, dan berkongsi panduan kerja sektor awam mereka dengan mudah dan cepat. myPortfolio juga membolehkan pengguna untuk mencari dan melihat panduan kerja sektor awam yang disediakan oleh jabatan atau agensi lain yang berkaitan dengan bidang tugas mereka. Dengan menggunakan myPortfolio, pengguna dapat meningkatkan pengetahuan dan kemahiran mereka dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab mereka dengan lebih berkesan dan berdaya saing.


Penggunaan myPortfolio juga memberi manfaat kepada jabatan atau agensi perkhidmatan awam dari segi pengurusan kualiti dan prestasi kerja. Dengan adanya panduan kerja sektor awam yang jelas dan terperinci, jabatan atau agensi dapat menetapkan piawaian kualiti dan petunjuk prestasi yang sesuai dengan matlamat dan sasaran mereka. Selain itu, jabatan atau agensi juga dapat memantau dan menilai prestasi kerja unit-unit kerja mereka dengan lebih mudah dan sistematik. Ini dapat membantu jabatan atau agensi untuk mengenal pasti kelemahan dan kekuatan mereka serta mengambil tindakan penambahbaikan yang diperlukan.


myPortfolio adalah salah satu inisiatif pembaharuan perkhidmatan awam yang dilancarkan oleh MAMPU untuk menjadikan perkhidmatan awam lebih cekap, berkesan, telus, dan akauntable. MAMPU menggalakkan semua jabatan atau agensi perkhidmatan awam untuk menyertai program ini dan menyediakan panduan kerja sektor awam mereka melalui platform myPortfolio. MAMPU juga menyediakan bantuan teknikal dan sokongan kepada jabatan atau agensi yang memerlukan bimbingan dalam menyediakan panduan kerja sektor awam mereka. Dengan kerjasama dan komitmen semua pihak, MAMPU berharap program ini dapat memberi impak positif kepada perkhidmatan awam dan rakyat Malaysia. 0efd9a6b88


https://www.richlandcountydemocrats.com/group/richland-county-central-committee/discussion/bc2b0e5d-69cb-4188-879d-81d2f2e52c31

https://www.medicancoin.com/group/grupa-medicancoin/discussion/21102f64-c5ce-48c0-ab4b-f96ffcb462ff

https://www.tech-talks.info/group/qa-daily-linkedin/discussion/a5813083-4657-4498-97bc-4f479f4cccd0

  • About

    Welcome to the group! You can connect with other members, ge...

    bottom of page